دفتر مرکزی و کارخانه

شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - پژوهش شمالی - خیابان 252

تلفـن:   071 - 36321000 / 36323000 /

تلفکس: 071 - 37742822-23

ایمیل: info@iranarmeco.com